Blog

XI Międzynarodowa Konferencja Daltońska „Plan Daltoński strategią profesjonalizacji zawodowej nauczycieli”

konferencja-3
Wydarzenia

XI Międzynarodowa Konferencja Daltońska „Plan Daltoński strategią profesjonalizacji zawodowej nauczycieli”

W dniach 18 – 19 listopada 2022 r. odbyła się XI Międzynarodowa  Konferencja Daltońska pod hasłem Plan Daltoński strategią profesjonalizacji zawodowej nauczycieli”. Konferencja poświęcona była nauczycielowi i jego działalności w wielu różnych obszarach. Przede wszystkim jednak ukazywała konieczność nieustannego doskonalenia się w kierunku bycia samoświadomym profesjonalistą.

Zawód nauczyciela to nigdy niekończąca się praca i rozwój. To nauczyciel pełni misję edukowania młodego pokolenia i przygotowania go do życia w przyszłości.

Kim powinien być zatem nauczyciel, a zwłaszcza nauczyciel daltoński, jakie cechy powinny go charakteryzować aby sprostał tym wyzwaniom?

Odpowiedź na to pytanie było głównym celem konferencji i kontekstem refleksji naukowej i praktycznej.

To już po raz jedenasty  pasjonaci związani z pedagogiką Helen Parkhurst mogli uczestniczyć w niezwykłym daltońskim święcie edukacji. Podczas dwudniowej konferencji, zorganizowanej w tym roku w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, spotkało się z nami na żywo i online ponad 230 osób.

Konferencja została zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerami strategicznymi byli: Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP oraz Dyrektor Szkoły – miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej Wydawnictwa Wolters Kluwer. Tegoroczna Konferencja oparta na doświadczeniach z lat poprzednich, wspaniale połączyła ofertę konferencji stacjonarnej z możliwościami jakie dają nowoczesne technologie i odbyła się w formie hybrydowej. Wiele radości dała możliwość bezpośredniego spotkania po dwóch latach wyłącznie online. Natomiast osoby, które nie mogły być z nami osobiście uczestniczyły za pośrednictwem internetu.

Konferencja podzielona była na dwie części. W pierwszym dniu przewidziano wizyty studyjne w placówkach daltońskich, a w dniu drugim wykłady, które odbywały się na auli Uniwersytetu.

I tak 18 listopada 2022 r. swoje daltońskie drzwi otworzyły przed Uczestnikami nasze certyfikowane placówki z Wielkopolski: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Więckowicach, Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie, Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym, Przedszkole nr 117 w Poznaniu, Przedszkole nr 134 „Słoneczny Świat”  w Poznaniu, Przedszkole nr 148 „Mali Europejczycy” w Poznaniu. Były to niezwykle owocne spotkania z wizją pedagogiki Helen Parkhurst w ujęciu praktycznym. Czas wizyt studyjnych to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, pomysłów oraz refleksyjnego spojrzenia na własną pracę. Możliwość bezpośredniej obserwacji pracy dzieci, aranżacji przestrzeni, konstruktywne rozmowy z  nauczycielami daltońskimi i przedszkolakami i uczniami, to prawdziwa pedagogiczna uczta!

Drugiego dnia konferencji tj. 19 listopada 2022 r., pełni wrażeń i refleksji niecierpliwie oczekiwaliśmy rozpoczęcia sesji plenarnej, którą w auli Zakładu Podstaw Wychowania i Opieki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uroczyście otworzyły: Katarzyna Dryjas – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton oraz prof. dr hab. Renata Michalak z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 

Zgodnie z myślą przewodnią, tematyka wystąpień oscylowała wokół nauczyciela oraz różnych obszarów jego działalności, zarówno z punktu widzenia badań naukowych jak i praktyki pedagogicznej, z uwzględnieniem oczywiście praktyki Planu Daltońskiego.

Wykład inauguracyjny pt. „Szkoła ćwiczeń jako przestrzeń profesjonalizacji zawodowej nauczycieli” wygłosiła prof. UAM dr hab. Renata Michalak, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która poruszyła temat doskonalenia się nauczycieli. Profesjonalizacja ta przyjmuje postać ciągłego uczenia się i nieustannego poszukiwania najlepszych dróg realizacji roli zawodowej, co stanowi klucz rozwoju i sukcesu każdej szkoły. Następnie głos zabrał prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który mówił o „Wspieraniu pozytywnych relacji rówieśniczych. Co może zrobić nauczyciel”. W sposób sysntetyczny omówił podstawowe obszary działań nauczycieli i konkretne rozwiązania nastawione na stwarzanie warunków do budowania i wzmacniania relacji rówieśniczych w klasie. Wysłuchaliśmy także wystąpienia dr Elżbiety Strutyńskiej z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie pt. „Wybrane uwarunkowania nauczycielskiej satysfakcji z pracy”, która przedstawiła badania dotyczące dobrostanu zawodowego nauczyciela. Jaki jest charakter relacji między zasobami osobistymi nauczyciela i zasobami szkolnego środowiska pracy dla satysfakcji z pracy.

Kolejna prelegentka Katarzyna Jaworska – nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, laureatka Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej przybliżyła swoje doświadczenia nt. „Alternatywne spojrzenie na edukację”. Podzieliła się własnymi doświadczeniami organizacji szkoły marzeń w naturze.

Gość specjalny konferencji Hans Wenke z Niderlandów, pasjonat i fachowiec w zakresie Planu Daltońskiego, z niebywałą  charyzmą i pasją opowiedział o „Wartości Planu Daltońskiego jako strategii profesjonalnego nauczania”. W wystąpieniu poruszył kwestie kluczowych kompetencji, jakie nabywają nauczyciele daltońscy, strategie ich rozwoju poprzez Plan Daltoński oraz specyfikę rozwoju i funkcjonowania nauczycieli daltońskich.

Dr Małgorzata Czapla z UAM w Poznaniu, wygłosiła wykład pt. „Atrybuty osobowe cenionych nauczycieli”, w którym skupiła się na determinantach osobowościowych nauczycieli. Profesja nauczycielska charakteryzuje się m.in. posiadaniem różnowrodnych kompetencji, które definiują ich indywidualne właściwości.

O „Partnerstwie edukacyjnym w polskiej rzeczywistości szkolnej – wybrane konteksty” mówiła dr hab. Janina Florczykiewicz z Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach. Przedmiotem rozważań było funkcjonowanie nauczyciela we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej polskiej szkoły.

Kolejnym specjalnym Gościem konferencji była Annemarie Wenke z Niderlandów, trenerka Planu Daltońskiego. Swoje wystąpienie zatytułowała: „Dziecko na drodze profesjonalnego rozwoju nauczyciela”. Omówiłą autorski model rozwijania podstawowych wartości Planu Daltońskiego nazwanyprzez nią „daltońskie pole gry”.

Następnie głos zabierali kolejno: dr Magdalena Boczkowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nt. „Resilience nauczycieli w Polsce – w poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących”, prezentując wybrane podejścia międzynarodowe oraz badania porównawcze przeprowadzone wśród polskich i greckich nauczycieli. Marta Kwella  adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego i nauczycielka Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Łodzi w wystąpieniu „Helen Parkhurst – profesjonalny nauczyciel, uczennica dzieci” przybliżyła uczestnikom postać Helen Parkhurst oraz co i kto w jej życiu wpłynął na jej rozwój jako nauczycielki. Natomiast Wojciech Gawlik, Prezes Fundacji Edu Klaster, w wystąpieniu „Podążając za uczniem” opowiedział o swoich doświadczeniach, o tym jak zaufać uczniom i wspólnie z nimi odkrywać świat.

Ostatnimi wykładami konferencji były wystąpienia Gości z Kanady. Afra Foroud w pelekcji „Ruch i środowisko: dynamiczny sposób na edukację włączającą i skoncentrowaną na uczniu”, poruszyła kwestię tworzenia środowiska uczenia się, w którym wspierane są potrzeby i pielęgnowany potencjał każdego ucznia.

Zahra Foround natomiast zabrała nas na wirtualną wizytę studyjną do swojej szkoły Montessori w Lethbridge w Kanadzie, z której opowiedziała „Jak wdrażać włączające i skoncentrowane na uczniu praktyki w edukacji”, na przykładzie metody Montessori.

Poza dużą dawką wiedzy, w napiętym wszak programie konferencji nie zabrakło dodatkowych punktów, które zdecydowanie urozmaiciły nasze doroczne święto. Tym razem była to niespodzianka od poznańskiego muzycznego kabaretu literackiego – Klubu Szyderców Bis oraz loteria z nagrodami dla Uczestników konferencji.

Zwieńczeniem tego jakże bogatego w wiedzę i doświadczenia dnia było przekazanie nagród i wyróżnień dla członków naszej daltońskiej społeczności. Wręczenie certyfikatów   daltońskich zawsze wzbudza wiele emocji, ponieważ jest to uhonorowanie kilkuletniej pracy całego zespołu nad zmianą myślenia o edukacji i w konsekwencji sposobów oddziaływania na dziecko. W tym roku po zakończeniu procesy certyfikacji i audycie, Certyfikaty Szkoła Daltońska/ Przedszkole Daltońskie otrzymały następujące placówki: Szkoła Podstawowa nr 3 w Konstancinie-Jeziorna, Przedszkole „Wróbelek Elemelek” w Czerniejewie, Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie, Autorska szkoła Podstawowa Jaskółka we Wrocławiu, Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 w Gdańsku, Przedszkole Publiczne w Wapnie, Przedszkole Niepubliczne Kul-Skul w Jeleniej Górze, Przedszkole Publiczne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobromierzu, Przedszkole nr 1 w Rawiczu, Zespół Szkoln – Przedszkolny w Więckowicach, Przedszkole w Zbrachlinie, Przedszkole nr 81 w Lublinie, Miejskie Przedszkole nr 9 w Częstochowie, Przedszkole Miejskie nr 11 „Calineczka” w Słupsku.

Do IV edycji Laur Mistrza Edukacji Daltońskiej nominację otrzymały: Daria Harwazińska z Przedszkola „Wróbelek Elemelek” w Czerniejewie, Joanna Bryl-Ciesielska z Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku, Renata Żądlak z Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi, Monika Smulczyńska z Przedszkola Publicznego nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, Aleksandra Ubycha z „Tęczowego Przedszkola” Marii Biernat w Szczecinie, Joanna Bednarek ze Szkoły Podstawowej Kornelówka w Łodzi. Spośród nominowanych Kapituła przyznała Laury, które powędrowały do: Moniki Smulczyńskiej, Aleksandry Ubycha, Joanny Bednarek. Prezes Katarzyna Dryjas gratulowała nagrodzonym i wręczyła także statuetki specjalne Laur Mistrza Edukacji Daltonskiej, które trafiły do konsultantek PSD Agaty Juljańskiej i Kamili Szymańskiej. Obie Panie na co dzień także są nauczycielkami pracującymi w szkole i Plan Daltoński jak mało kto znają i stosują w praktyce.

Poraz drugi Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Dalton uhonorował również prestiżowymi statuetkami Dalton Menager  w obszarze zarządzania dwie Panie dyrektor. Statuetki trafiły w tym roku do Grażyny Budzik – dyrektor Przedszkola nr 8 im. J. Korczaka w Koszalinie oraz Joanna Poselt – dyrektor Przedszkola Galileo i Przedszkola Familijna Łódka w Łodzi.

Tym samym zakończył się ten jakże intensywny i owocny czas. Spotkania w gronie entuzjastów i pedagogicznych pasjonatów zawsze dają ogromną energię do działania i wywołują refleksję. To dwudniowe święto pedagogiki, moc wrażeń  i ogrom wiedzy z pewnością przełożą się na profesjonalizm każdego z naszych daltońskich nauczycieli.

Dziękujemy wszystkim za pozytywną atmosferę, konstruktywne rozmowy i  zapraszamy już za rok!