Projekt – Bateria

Konkursy

Projekt – Bateria

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
„ Projekt – Bateria ”

Organizator
Polskie Stowarzyszenie Dalton
Volkswagen Group Polska
Przedszkole Publiczne nr 16 „Kolorowa Akademia” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Cele konkursu
➢ propagowanie wiedzy przyrodniczej oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczności przedszkolnej/szkolnej;
➢ wychowywanie dzieci w duchu poszanowania przyrody i propagowanie idei proekologicznego stylu życia;
➢ propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów i recyklingu w zakresie utylizacji baterii i akumulatorów;
➢ propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów, wtórne wykorzystanie odpadów, jako tworzywa artystycznego;
➢ zwrócenie uwagi na temat twórczego recyklingu;
➢ stosowanie metod stymulujących dzieci do samodzielności w poszukiwaniu wiedzy, rozwiązywaniu problemów, umiejętności pracy zespołowej, kooperatywnego uczenia się;
➢ rozwijanie dziecięcej wyobraźni i kreatywności.

Warunki uczestnictwa:
➢ konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych;
➢ w konkursie mogą wziąć udział placówki z całej Polski – zarówno publiczne, jak i niepubliczne;
➢ warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie za pomocą poczty elektronicznej, przez daną placówkę wypełnionych kart zgłoszeniowych- skan (załącznik nr 1) do dnia 30 czerwca 2022 r. i przesłanie materiałów konkursowych do dnia 15 października 2022 na adres email : konkurs.dalton@gmail.com
➢ zadaniem uczestników konkursu jest przeprowadzenie przez nauczyciela wraz z dziećmi/uczniami, cyklu zajęć o tematyce ekologicznej opierających się o metodę projektu, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej baterii, akumulatorów;
➢ przesłaniu na podany adres e-mail opisu zrealizowanego projektu oraz dokumentacji zdjęciowej z odbytych działań;
➢ udział w konkursie i przesłanie materiałów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Kryteria oceny prac:
➢ zgodność działań z tematyką konkursową;
➢ inwencja i pomysłowość podejścia do tematu;
➢ wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych ;
➢ zaangażowanie dzieci;
➢ zachowanie wszystkich elementów związanych z zastosowaniem metody projektu edukacyjnego.

Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.
➢ prace należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres email: konkurs.dalton@gmail.com w postaci załączników: tekst- format Word, czcionka Times New Roman, dokumentacja realizacji działań w ramach projektu – format pdf lub jpg (rozdzielczość 300 dpi), załączniki nr 1 i nr 2 ( zgłoszenie i oświadczenie) w formie skanu;
➢ teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora;
➢ praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana;
➢ do pracy należy dołączyć załącznika nr 1 do Regulaminu;
➢ zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z przekazaniem na rzecz organizatorów autorskich praw majątkowych do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację;
➢ przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich (zał. 2);
➢ Organizatorzy nie zwracają nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzegają sobie możliwość opublikowania wybranego tekstu na swojej stronie internetowej oraz w kwartalniku Inspiracje Daltońskie;
➢ organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych; zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;
➢ udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny;
➢ prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

Rozstrzygnięcie konkursu:
➢ autorzy najciekawszych działań zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami;
➢ podziękowania dla nauczycieli i grup/klas za udział w konkursie zostaną wysłane na podany adres;
➢ ogłoszenie wyników i podsumowanie konkursu przewidziane jest na wrzesień 2022;
➢ prace ocenia powołane przez organizatorów Jury. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne;
➢ laureaci konkursu o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni emailem,
➢ wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Dalton;
➢ koszt wysyłki dyplomów i nagród pokrywa organizator;
➢ nagrodzone prace zostaną opublikowane w czasopiśmie Inspiracje Daltońskie;
➢ nie będą uwzględniane reklamacje od decyzji Jury.