Polskie Stowarzyszenie Dalton jest jedyną instytucją w Polsce upoważnioną  do nadawania certyfikatów Przedszkole Daltońskie / Szkoła Daltońska, które są znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym RP i są prawnie chronione. Polskie Stowarzyszenie Dalton jest prekursorem Planu Daltońskiego w Polsce. Stworzyło pierwsze daltońskie placówki w naszym kraju i dało początek strukturom organizacyjnym i szkoleniowym w zakresie rozwoju Planu Daltońskiego.

Zgodnie ze statutem organizacji (§ 7 pkt 1 ppkt 2) Polskie Stowarzyszenie Dalton  organizuje proces certyfikacji szkół i przedszkoli spełniających kryteria placówki daltońskiej na zasadach określonych poniższym regulaminem.

Procedura certyfikacji

Każda szkoła/przedszkole publiczne i niepubliczne może ubiegać się o certyfikat i nadanie nazwy placówki daltońskiej. Proces certyfikacji placówki daltońskiej trwa przez okres 2 lat.

 1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie podjęcia działań w celu uzyskania statusu placówki daltońskiej oraz zgłasza swój akces do Polskiego Stowarzyszenia Dalton.
 2. Konsultanci Polskiego Stowarzyszenia Dalton wspólnie z radą pedagogiczną planują harmonogram szkoleń na okres 2 lat. Szkolenia prowadzą konsultanci Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Podczas dwuletniego okresu wspierania placówki przez PS Dalton:
  • członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek uczestniczenia w całym cyklu szkoleń prowadzonych przez konsultantów;
  • członkowie rady pedagogicznej zapraszani są do wzięcia udziału w konferencjach organizowanych przez PS Dalton i wymiany doświadczeń z innymi placówkami daltońskimi;
  • rodzice dzieci uczęszczających  do danej placówki włączeni są w proces zamian koncepcji pracy placówki.
  • konsultanci PS Dalton udzielają wskazówek, odnośnie kryteriów oceny i wymagań, jakie musi spełnić placówka, która chce ubiegać się o nazwę placówki daltońskiej.
  • konsultanci PS Dalton wspierają placówki w fazie wdrażania koncepcji edukacji daltońskiej.
  • PS Dalton wspiera współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy placówkami  daltońskimi
 3. Koszt szkoleń ustalany jest indywidualnie z każdą placówką. Obejmuje: cykl szkoleń, koszt pierwszego audytu oraz koszty organizacyjne (dojazdy i noclegi).
 4. Po dwuletnim czasie przygotowań konsultant/ci Polskiego Stowarzyszenia Dalton przeprowadza/ją audyt placówki.
 5. Po przeprowadzeniu audytu, ustaleniu: w jakim stopniu placówka wywiązała się wymagań określonych w punkcie 2 i ocenie placówki, PS Dalton przekazuje dyrektorowi placówki stanowisko audytora/ów.
 6. Po spełnieniu wymagań i pozytywnej ocenie audytorów placówka otrzymuje certyfikat i staje się członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dalton.
 7. PS Dalton nadaje certyfikat na okres maksymalnie trzech lat. Po określonym  w certyfikacie terminie, jego ważność wygasa.
 8. PS Dalton może wydać decyzję o odmowie przyznania certyfikatu.
 9. Po otrzymaniu certyfikatu placówki daltońskiej, szkoła/przedszkole staje się członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dalton.
 10. Placówka jako członek Stowarzyszenia zobowiązana jest do rocznej opłaty członkowskiej (1 zł od każdego wychowanka).
 11. Placówka, która po upływie ważności certyfikatu chce nadal posługiwać się nazwą placówki daltońskiej musi wystąpić z wnioskiem do PS Dalton o ponowy audyt palcówki. Ponowny audyt konsultanta/ów PS Dalton służy potwierdzeniu jakości i realizacji koncepcji edukacji daltońskiej. Koszt drugiego audytu ustalany jest indywidualnie z każdą placówką i obejmuje koszt audytu oraz koszty organizacyjne (dojazdy i noclegi).
 12. Jeżeli drugi audyt zakończony zostanie pomyślnie i certyfikat zostanie przyznany na maksymalny okres trzech lat, to audyt następny (trzeci) będzie przedłużony na podstawie sprawozdania rozwoju placówki w zakresie edukacji daltońskiej.
 13. Kolejne audyty przebiegać będą według algorytmu: na przemian raz audyt konsultanta raz sprawozdanie. W przypadku audytów które zakończyły się przyznaniem certyfikatu na okres krótszy niż trzy lata, ubieganie się o otrzymanie następnego certyfikatu będzie zawsze poprzedzone audytem. Z tytułu przedłużenia certyfikatu na podstawie sprawozdania lub audytu przeprowadzonego przez konsultanta PSD, placówka ponosi koszty.

Wypełnij prosty formularz

w celu wstępnego zgłoszenia

Zgłoszenie placówki poprzez formularz nie jest wiążące oraz nie oznacza, że placówka zostanie poddana procesowi certyfikacji.
Po otrzymaniu wstępnego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.