ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Polskie Stowarzyszenie Dalton, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, odznak i logo.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Ostrowiec Świętokrzyski.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Polskie Stowarzyszenie Dalton jest jedyną instytucją w Polsce upoważnioną do nadawania certyfikatów Szkoły Daltońskiej i Przedszkola Daltońskiego, które są znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym RP i są prawnie chronione.
 5. Polskie Stowarzyszenie Dalton jest jedyną instytucją w Polsce wydającą certyfikat Konsultanta Polskiego Stowarzyszenia Dalton.

§ 3

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
 2. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem organizacji wymienionych w ust. 1 na zasadach pełnej autonomii.

§ 4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
 2. Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych.
 3. Oddziały terenowe mogą posiadać osobowość prawną. Oddziały Stowarzyszenia są jednostkami organizacyjnymi Polskiego Stowarzyszenia Dalton.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ  II

Cele i środki działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Promowanie edukacji według planu daltońskiego.
 2. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji według planu daltońskiego.
 3. Inicjowanie i wspieranie placówek oświatowych (przedszkoli i szkół) daltońskich.
 4. Działalność informacyjno-publicystyczna i wydawnicza.

 

§ 7

Dla osiągnięcia i realizacji swoich celów Stowarzyszenie w szczególności:

 1. Współpracuje z innymi stowarzyszeniami daltońskimi oraz instytucjami propagującymi Plan Daltoński poza granicami kraju.
 2. Organizuje proces certyfikacji placówek, którego zasady określa Regulamin certyfikacji placówek daltońskich.
 3. Organizuje proces certyfikacji konsultantów, którego zasady określa Regulamin certyfikacji konsultantów Polskiego Stowarzyszenia Dalton.
 4. Zrzesza szkoły i przedszkola, które otrzymały certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Dalton oraz wspiera placówki oświatowe w procesie certyfikacji.
 5. Organizuje wycieczki, obozy, kolonie i inne alternatywne formy wypoczynku, służące integrowaniu i aktywizowaniu społeczności oświatowej.
 6. Organizuje szkolenia, konferencje, kongresy, seminaria naukowo-dydaktyczne i wyjazdy studyjne związane z edukacją daltońską.
 7. Udział w szkoleniach, konferencjach, kongresach, seminariach naukowo-dydaktycznych, wyjazdach studyjnych i innych aktywnościach bezpośrednio związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 8. Propaguje ideę nauczania opartego na nowoczesnych metodach w polskim systemie edukacji.
 9. Inicjuje projekty badawcze, rozwojowe i społeczne, służące realizacji celów Stowarzyszenia.
 10. Współpracuje z organizacjami, osobami prawnymi oraz fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach w kraju i za granicą.
 11. Uczestniczy w programach pomocowych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych
  w celu pozyskania środków finansowych na realizację celów Stowarzyszenia.
 12. Wydaje publikacje i materiały informacyjne związane z edukacją daltońską.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Dalton

§ 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
  w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 10

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 3. Udziału w zebraniach, wykładach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 4. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
 2. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków;
 3. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 4. Regularnego opłacania składek.

§ 12

 1. Członkowie wspierający, oprócz biernego i czynnego prawa wyborczego, posiadają inne prawa członków zwyczajnych. Członkowie wspierający posiadają obowiązki określone w § 11 pkt 3-4.
 2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem obowiązku określonego w § 11 ust. 4.

§ 13

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej do Zarządu,

2) wykluczenia przez Zarząd:

 1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,
 2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, którego uchwała Walnego jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Polskiego Stowarzyszenia Dalton

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

§  15

 1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

Walne Zebranie Członków

§ 16

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd.
 4. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz na rok. Zarząd zawiadamia członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 2 miesiące przed terminem.
 5. Jeśli Walne Zebranie Członków zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych, Przewodniczący zamyka zebranie i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 20 minut od zamknięcia zebrania. Tak zwołane Walne Zebranie Członków zdolne jest do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 15% członków uprawnionych do głosowania.
 6. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy;

2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej;

3) na pisemny i uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalenie statutu i jego zmian;
 2. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia;
 3. Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia;
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich;
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego;
 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 8. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz;
 9. Inne, wynikające z niniejszego statutu.

 

Zarząd

§ 18

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia;
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 6. Powoływanie rady programowej i zespołów konsultacyjnych w celu wspierania działalności statutowej;
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków;
 8. Patronowanie, wspieranie placówek pracujących w oparciu o pedagogikę planu daltońskiego na zasadach określonych osobnym regulaminem;
 9. Wydawanie certyfikatów placówkom spełniającym kryteria placówki daltońskiej na zasadach określonych osobnym regulaminem.

§ 19

 1. Zarząd składa się z 7 osób, w tym co najmniej 3 ekspertów z zakresu edukacji daltońskiej, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezydium w składzie prezes, wiceprezes, sekretarz
  i skarbnik.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.
 3. W razie potrzeby zatrudnienia osoby do realizacji zadań statutowych stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje prezes lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd i pełni funkcję kierownika zakładu pracy (pracodawcy) w rozumieniu prawa pracy.
 4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.
 5. Zarząd wyraża swoją wolę w formie uchwał.
 6. Jeżeli podczas głosowania Zarządu liczba głosów za i przeciw jest równa, to rozstrzygający jest głos prezesa.
 7. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 

§ 20

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy do roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 2. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
 3. Zarząd działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

 

Komisja Rewizyjna

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej określa uchwałą Walne Zebranie Członków. Na pierwszym spotkaniu Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje przewodniczący.
 4. Przewodniczący lub wskazany przez komisję członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestnictwa
  z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie przynajmniej raz na kwartał, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
 2. Występowanie do Zarządu i członków z wnioskami z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
 3. Występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu;
 4. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i działalność gospodarcza

§ 23

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1) ruchomości będące własnością Stowarzyszenia

2) inne prawa majątkowe;

3) środki pieniężne.

 1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 2. Majątek powstaje z następujących źródeł:

1) składek członkowskich,

2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3) dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez,

4) dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,

5) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

6) ofiarności publicznej.

§ 24

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Zarząd.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

– 58.11.Z   Wydawanie książek,

– 82.30.Z   Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

– 85.59.B   Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

– 85.60.Z   Działalność wspomagająca edukację,

– 94.99.Z    Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 1. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się dla instytucji charytatywnych.