Ochrona danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, Polskie Stowarzyszenie Dalton, informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Dalton, oś. Pułanki 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych np.:
  • w celach niezbędnych do wykonania umowy lub realizacji usług na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO;
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów (np. usługi księgowe lub informatyczne).
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, nie dłużej niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia umowy lub  realizacji usługi.
 8. Administrator w ramach przetwarzania danych nie stosuje metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.